Den nedenstående tekst er museets første hjemmeside fra 1998


MUSEUM i Langå

og Langå Museumsforening


MUSEUM i LANGÅ er en selvejende institution, der har til formål at indsamle ting og viden om den menneskelige aktivitet i det der nu er Langå kommune. Dette skal museet gøre uden hensyn til datering og art på de genstande og oplysninger der kan tjene dets formål.

MUSEUM i LANGÅ skal derfor også øge kendskabet til de naturforhold, der er af grundlæggende betydning for den menneskelige aktivitet i området. De ting og den viden, der bliver indsamlet af MUSEUM i LANGÅ skal så vidt muligt bevares, så de kan indgå i vor kollektive hukommelse.

Endelig skal MUSEUM i LANGÅ i størst muligt omfang søge at formidle den indsamlede viden til så mange som muligt. Dette kan ske gennem mange medier: udstillinger i museets skurvogn eller andre steder, hvor vi kan få plads, gennem skrift i aviser, tidsskrifter etc.,gennem lydbånd eller elektroniske midler, og ved at vise og fortælle om vore opdagelser.

Efterhånden bliver der måske mulighed for at MUSEUM i LANGÅ kan få lokaler, der er egnede til en mere permanent udstilling - i tilknytning til arbejds- og magasinrum.


Langå Museumsforening er en kreds af mennesker, der støtter MUSEUM i LANGÅ i udførelsen af sit formål.

Blandt hovedemnerne for museets virksomhed har særligt 2 områder været på dagsordenen: Jernbanen er grundlaget for den udvikling, der førte til at Langå blev den første egentlige stationsby i Danmark. Der er lavet flere udstillinger om jernbanen og Langå - dels i museets skurvogn og dels på henholdsvis stationen og biblioteket i Langå - og der er indsamlet en del genstande. Desuden er det foreslået at flere bygninger med tilknytning til jernbanen skal fredes - både værkstedsbygninger og nogle af de første funktionærboliger - mens det endnu kun er lykkedes at få den første jernbanebro omfattet af en egentlig fredning.

Gudenåen er en skillelinie i Langå kommune, men er også en samlende natur der er af stor betydning for områdets skønhed og tiltrækning. I den forbindelse er der registreret en lang række anlæg - vadesteder, fiskegårde, anløbspladser for kågfart og andet, der ikke er ganske forklaret endnu. Ved Åbro er det lykkedes - bl a med hjælp fra sportsdykkere - at finde rester af broanlæg, der rækker tilbage til den sene middelalder.

Det pragtfulde område "Egeskoven", der ejes af Danmarks Naturfond, har også været genstand for en del undersøgelser - ikke mindst i det tidlige voldsted "Egehoved".

Desuden har museet i sin virksomhed indsamlet en del materiale om landsbyerne i Langå kommune og om bebyggelsen i det hele taget, og vandmøller og de konstruktioner, der hører hertil er blevet et forskningsemne med høj prioritet. En lang række andre opgaver må afvente at flere engagerede mennesker vil tage fat.

MUSEUM i LANGÅ har medvirket med tekst og billedvalg til en CD-Rom, "Billeder fra banens historie i Langå", og med den forklarende tekst til 2 ture med bil eller på cykel gennem det meste af Langå kommune - det er B-siden på et kassettebånd, "Langå - Spor 1".

Hele virksomheden i MUSEUM i LANGÅ er baseret på engageret og ulønnet arbejde. Lokalet er stillet til rådighed af et bestyrelsesmedlem og Langå kommune betaler udgifterne til lys og varme. De nødvendige midler til drift, kontor, udsendelse af meddelelser, udstillinger etc. hviler derfor på kontingenter fra medlemmer af Langå Museumsforening og gaver fra gode mennesker.

Derfor vil vi gerne have flere medlemmer af Langå Museumsforening.

Kontingentet er 100,- kr/året.

De, der ønsker at støtte MUSEUM i LANGÅ kan kontakte museets og foreningens formand:


Bjørn Stürup; juni 1998

 

Opdateret d. 11-8-98